විමලුත් දැනගන්න ඕනේ.රාජපක්ෂලා තරහ කර ගන්නවා කියන්නේ දෙයියෝ කෝප කර ගත්තා වගේ වැඩක්.

0
114
- Advertisement -

විමලුත් දැනගන්න ඕනේ.රාජපක්ෂලා තරහ කර ගන්නවා කියන්නේ දෙයියෝ කෝප කර ගත්තා වගේ වැඩක්.