විමල්-විදුර-ගම්මන්පිල ඇතුළු 157 ක්, ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පක්ෂව ඡන්දය දෙයි.

0
423
- Advertisement -

විමල්-විදුර-ගම්මන්පිල ඇතුළු 157 ක්,
ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පක්ෂව ඡන්දය දෙයි.

විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පනවා ඇති බාධාව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය විසින් වෙනම ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටි අතර, ද්විත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු පැමිණෙනවාට විරුද්ධ නැති බවට ඡන්ද 157 ක් ලැබුණි.

විමල් වීරවංශ, වාසුදේව නානායක්කාර, විදුර වික්‍රමනායක, උදය ගම්මන්පිල ඇතුළුව ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධාව ඉවත්කරනවාට විරුද්ධව හඩ නැගූ සියළු දෙනාම පාහේ, අද ඊට පක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කළ හ.