විපක්ෂ නායක සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ලෙස චමිත් විජේසුන්දර පත් කරයි.

0
356
- Advertisement -

විපක්ෂ නායක සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ලෙස
චමිත් විජේසුන්දර පත් කරයි.

මෙරට වත්මන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ විශේෂ නියෝජිත සහ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වරයා ලෙස චමිත් විජේසුන්දර මහතා පත් කර ඇත.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ඉතා දීර්ඝ කාලීන හිතවතෙකු වූත්, තරුණ කටයුතු පිළිබද සංවිධායකවරයා වූත් චමිත් විජේසුන්දර මහතා කොළඹ රාජකීය විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු ද වේ.

අද දින(29) විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සුරතින් චමිත් විජේසුන්දර මහතා විශේෂ නියෝජිතවරයා ලෙස එම පත් වීම ලබා ගන්නා අවස්ථාව පහත ජායාරූප වලින් දැක්වේ.