විපක්ෂ දේශපාලඥයන්ගේ ප‍්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරනවාට බහුතරයක් විරුද්ධයි..!

0
186
- Advertisement -

විපක්ෂ දේශපාලඥයන්ගේ
ප‍්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරනවාට
බහුතරයක් විරුද්ධයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 14 =