විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධය මැද්දේ – විස්ස සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි.

0
329
- Advertisement -

විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධය මැද්දේ – විස්ස
සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි.

විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි විසින් මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ය.

විස්සට එරෙහිව, විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි විරෝධය මධ්‍යයේ පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම සිදුවිය.