විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?

0
225
- Advertisement -

විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − four =