විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?

0
151
- Advertisement -

විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?