විපක්ෂනායකතුමාට කොවිඞ් පිස්සුව තද වෙලා. ඇමති ජොන්ස්ටන් කියයි.

0
140
- Advertisement -

විපක්ෂනායකතුමාට
කොවිඞ් පිස්සුව තද වෙලා.
ඇමති ජොන්ස්ටන් කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 4 =