විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිතුමනි, නිකරුනේ කාලය නාස්ති නොකර, අපි කරපු හොද වැඩ – ඉදිරියට ගෙන යන්න..!

0
50
- Advertisement -
Share
57 / 100

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිතුමනි, නිකරුනේ කාලය නාස්ති නොකර, අපි කරපු හොද වැඩ – ඉදිරියට ගෙන යන්න..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + six =