විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිතුමනි, නිකරුනේ කාලය නාස්ති නොකර, අපි කරපු හොද වැඩ – ඉදිරියට ගෙන යන්න..!

0
216
- Advertisement -

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිතුමනි, නිකරුනේ කාලය නාස්ති නොකර, අපි කරපු හොද වැඩ – ඉදිරියට ගෙන යන්න..!