විදෙස් රටවල ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ඩොලර් ගසා කෑමේ ජාවාරමක්…! මහ බැංකුවටත් පැමිණිලි කරයි.

0
220
- Advertisement -

විදෙස් රටවල ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ගෙන්
ඩොලර් ගසා කෑමේ ජාවාරමක්…!
මහබැංකුවටත් පැමිණිලි කරයි.