විදෙස් මත්පැන් ලග තබා ගැනීමේ සිමාව ඉහළට.

0
883
- Advertisement -

විදේශිය මත්පැන් සිල්ලරට විකිණිම, ප්‍රවාහනය සහ ලග තබා ගැනිමේ උපරීම සීමාව ලීටර් 7.5 සිට ලීටර් 80 දක්වා ඉහළ දැමේ.