විදුලි බල මණ්ඩලයේ කි‍්‍රයාත්මක වන එක්තරා වෘත්තීය සමිතියකට විපක්ෂයෙන් දැඩි චෝදනාවක්…!

0
69
- Advertisement -

විදුලි බල මණ්ඩලයේ කි‍්‍රයාත්මක වන එක්තරා වෘත්තීය සමිතියකට විපක්ෂයෙන් දැඩි චෝදනාවක්…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =