විදුලි ඉන්ජිනේරුවන්ගේ වැටුප් සහ බෝනස් අත්හිටුවයි.

0
683
- Advertisement -

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අනුයුක්තව සේවය කරන විදුලි ඉංජිනේරුවරුන්ගේ වැටුප් සහ උත්සව දීමනා අත්හිටුවීමට විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී එස්.පී.ඩබ්. ගුණවර්ධන මහතා තීරණය කර තිබේ. විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරු 2015 වසරේ දී සිදු කර ගත් වැටුප් වැඩි කර ගැනීම නීති විරෝධී බවට පසුගිය දෙවනදා අභියාචනාධිකරණය තීරණය කිරීමෙන් පසුව සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා මෙම චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති බව කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − four =