විදුලිබිලට රජයෙන් ඇත්ත සහනයක්.

0
675
- Advertisement -

විදුලිබිලට රජයෙන් ඇත්ත සහනයක්.

රට වසා තබා තිබූ කාලය සදහා අසාමාත්‍ය වැඩිවීමක් සහිතව ලැබුණු විදුලි බිලට දැනෙන සැබෑ සහනයක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කර තිබේ. ඒ අනුව, මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සදහා විදුලි පාරිභෝගිකයන් ගෙවිය යුතුව ඇත්තේ පෙබරවාරි මාසයේ ඔවුන්ට ලැබුණු විදුලි බිලට සමාන වටිනාකමකි.

එම සහනයට අමතරව, මෙම විදුලි බිල් ගෙවීම සදහා මාස දෙකක සහන කාලයක් ද රජය විසින් විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =