වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමෙන් මාස පහක් තුළ රජයට අහිමි වූ ආදායම රුපියල් ලක්ෂ දොළොස්දාහක්.

0
499
- Advertisement -
Share

වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමෙන් මාස පහක් තුළ රජයට අහිමි වූ ආදායම
රුපියල් ලක්ෂ දොළොස්දාහක්.

වැලි, ගල් සහ පස් ප්‍රවාහනයට පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරීමෙන්, පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිට මේ වසරේ මැයි මාසය දක්වා කාලය තුළ රජයට අහිමි වී ඇති ආදායම රුපියල් ලක්ෂ දොළොස් දාහක් බව පැවසේ.

රජයට ලැබිය යුතු රාජ්‍ය භාගය, බලපත්‍ර ගාස්තු, පරීක්ෂණ ගාස්තු, ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරීමෙන් මෙම පාඩුව සිදුව ඇති බව, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ සම පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොළ මහතා සති අන්ත රාවය පුවත්පත සමග පවසා තිබේ.

ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරීමෙන්, අනවසර කැණීම් ද වැඩි වී ඇති බව පුවත්පත වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =