වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිටි අක්කර 42 ක භූමිය දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන්ට බදු දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබේ.

0
520
- Advertisement -

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිටි අක්කර 42 ක භූමිය දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන්ට බදු දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබේ.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිටි අක්කර 42 ක භූමිය, නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් සදහා දීර්ඝ කාලීනව බදු ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අනුව, වැලිකඩ බන්ධනාගාරය, හොරණ මිල්ලෑවේ පිහිටි අක්කර 200 ක භූමියක් වෙත රැගෙන යනු ඇත.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය පිහිටි අක්කර 42 ක භූමිය, තෝරාගත් දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයන් සදහා බදු දීමට නියමිත ය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + five =