වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තවත් රැුදවියන් 23කට කොරෝනා. අද වාර්තා වූ 22 ක්ම කාන්තා රැදවියන්.

0
145
- Advertisement -

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තවත් රැුදවියන් 23කට කොරෝනා. අද වාර්තා වූ 22 ක්ම කාන්තා රැදවියන්.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තවත් රැදවියන් 23 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව හදුනාගෙන තිබේ. එම රැුදවියන් 23 දෙනාගෙන් විසි දෙදෙනෙකු ම කාන්තා රැුදවියන් වන අතර එක් පිරිමි රැුදවියකුද ආසාදිතයන් අතර සිටියි.

ඊයේ දිනයේ දී ද වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළිය් ආසිදිතයන් හමු විය. ඊයේ දිනයේ වාර්තාවන්ට අනුව, රැුදවියන් හය දෙනෙකු සහ එක් බන්ධානාගාර නියාමකවරයෙකු ආසාදිතයන් අතර විය.

කොරෝනා ආසාදිතයන් බවට ඊයේ වාර්තා වූ රැුදවියන් හය දෙනාගෙන් හතර දෙනෙකුම කාන්තා රැදවියන් ය.