වැඩියෙන් කතා කරන වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, එයාලට කොරෝනා රෝහලක් භාර දෙන්න..!

0
29
- Advertisement -

වැඩියෙන් කතා කරන වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි,
එයාලට කොරෝනා රෝහලක් භාර දෙන්න..!