වැඩියෙන් කතා කරන වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, එයාලට කොරෝනා රෝහලක් භාර දෙන්න..!

0
174
- Advertisement -

වැඩියෙන් කතා කරන වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි,
එයාලට කොරෝනා රෝහලක් භාර දෙන්න..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 4 =