වාහනේ ශ‍්‍රී අකුර තිබ්බානං රිය අනතුරකදී වුනත් අංකය මතක තියා ගන්න ලේසි වෙන්න ඉඩ තිබුණා..!

0
217
- Advertisement -

වාහනේ ශ‍්‍රී අකුර තිබ්බානං
රිය අනතුරකදී වුනත් අංකය මතක තියා ගන්න
ලේසි වෙන්න ඉඩ තිබුණා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 16 =