වසර 16 කට පසුව මේ අම්මා, සුනාමියේ දී අත් හැරුණු ඇගේ දරුවා යළි සොයා ගනී.

0
166
- Advertisement -

“වසර 16 කට පසුව මේ අම්මා,
සුනාමියේ දී අත් හැරුණු ඇගේ දරුවා
යළි සොයා ගනී.”

2004 වසරේ සුනාමිය දවසේ තමන්ගෙන් ගිලිහුණු දරුවා, වසර 16 කට පසුව නැවත සොයා ගැනීමට සමත් වූ අම්මා කෙනෙකු පිළිබදව, අම්පාරෙන් වාර්තා වේ.

අදාල කාන්තාව, අබුසාලි සිත්තී නම් වේ.

සුනාමිය දවසේ අතුරුදන් වූ ඇගේ දරුවාගේ වයස, ඒ වන විට අවුරුදු පහකි.
දරුවා අතුරුදන් වූ දවසේ පටන් නැවත ඔහු සොයාගන්නා තෙක් ම තමන්ගේ සොයා යෑම අත් නොහැරිය බව ඒ අම්මා කියා සිටියි.

දරුවා, සිංහල පවුලක් භාරයේ සිට ඇත. දැන් ඔහු කතා කරන්නේ සිංහල පමණි.

අම්මා පමණක් දන්නා – ඔහුගේ සිරුරේ ඇති සලකුණු පිළිබදව – ඈ ඔහුට පවසා තිබේ.
යළි තමන්ගේ මව සමග එක් වීමට හැකි වීම ගැන ඇගේ දරුවා සතුටින් සිටින බව ද පැවසේ.