“වසර දෙකකින් මා විශ්‍රාම ගන්නවා යැයි පැතිරෙන කතා බොරු.” අගමැති මහින්ද

0
362
- Advertisement -

වසර දෙකකින් මා විශ්‍රාම ගන්නවා යැයි පැතිරෙන
කතා බොරු.” අගමැති මහින්ද

වසර දෙකකට පසුව, අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙන් විශ්‍රාම යෑමට, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බවට පැතිරෙන “කට කතා” සදහා පදනමක් නැති බව, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ජනතාව තමන් ව තෝරා පත් කරගත්තේ, වසර පහක කාලයක් සදහා බව පවසන අග්‍රාමාත්‍යවරයා, ඊට පෙර විශ්‍රාම යෑමේ කිසිදු අදහසක් තමන්ට නැති බව පවසයි.