“වසර අවසන් වීමට පෙර හම්බන්තොටටත් විශ්ව විද්‍යාලයක්.” ඇමති බන්දුල පොරොන්දු වෙයි.

0
372
- Advertisement -

“වසර අවසන් වීමට පෙර හම්බන්තොටටත් විශ්ව විද්‍යාලයක්.” ඇමති බන්දුල පොරොන්දු වෙයි.

මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන බව, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඒ සදහා දැනටමත්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 05 ක් වෙන්කරගෙන තිබෙන බවද, අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =