“වසර අවසන් වීමට පෙර හම්බන්තොටටත් විශ්ව විද්‍යාලයක්.” ඇමති බන්දුල පොරොන්දු වෙයි.

0
223
- Advertisement -
Share

“වසර අවසන් වීමට පෙර හම්බන්තොටටත් විශ්ව විද්‍යාලයක්.” ඇමති බන්දුල පොරොන්දු වෙයි.

මෙම වසර අවසන් වීමට පෙර, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන බව, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ඒ සදහා දැනටමත්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියන 05 ක් වෙන්කරගෙන තිබෙන බවද, අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + four =