වසරේ මුල් මාස හය තුළ රජයේ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 1000 කින් ඉහළ යයි.

0
567
- Advertisement -

වසරේ මුල් මාස හය තුළ රජයේ ණය ප්‍රමාණය
රුපියල් බිලියන 1000 කින් ඉහළ යයි.

2020 වසරේ මුල් මාස හය අවසන් වන විට, ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 14,052 ක් බව මහ බැංකු වාර්තාව සදහන් කරයි.

2019 වසර අවසන් විට ගෙවිය යුතු ණය වශයෙන් පැවතුනේ රුපියල් බිලියන 13,031.5 කි.

ඒ අනුව, 2020 පළමු මාස හය තුළ, ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 1000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

2020 වසරේ මුල් මාස හය තුළ දේශීය ණය රුපියල් බිලියන 6,629.1 සිට රුපියල් බිලියන 7,530.8 ක් දක්වා වැඩි වී ඇති අතර, විදේශීය ණය ගෙවීම් රුපියල් බිලියන 6,402.2 සිට රුපියල් බිලියන 6,521.4 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 8 =