වසරේ මුල් මාස තුනේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 39.08 ක පාඩුවක්.

0
778
- Advertisement -

වසරේ මුල් මාස තුනේ
සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 39.08 ක පාඩුවක්.

මහබැංකු දත්ත වාර්තාවන්ට අනුව, මේ වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ පමණක්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් බිලියන 39.08 කි.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, මෙරට විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල වන අතර, කොටස්වෙළද පොළ තුල පවතින ලැයිස්තුගත සහ ලයිස්තුගත නොකල ආයතනවල ආයෝජනය කිරීමෙන් මෙම දැවැන්ත පාඩුව සිදුව තිබේ.

මේ තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් කොටස් වෙළදපොළ තුළ ආයෝජනය කරන ප්‍රමාණය 03% දක්වා අවම කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, කොටස්වෙළදපොලේ ලයිස්තුගත සමාගම්වල රුපියල් බිලියන 84.5 ක් ආයෝජනය කර ඇති අතර, 2020 වසරේ මුල් කාර්තුව අවසන් වන විට එහි වෙළදපොළ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 44.97 දක්වා අඩු වී තිබේ.

ලයිස්තුගත නොකළ ආයතන සදහා රුපියල් බිලියන 9.8 ක ආයෝජනය කර ඇති අතර, එහි වෙළද පොල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 9.1 දක්වා පහත වැටී තිබේ.

ඊට අමතරව, ද ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දැමීමට තීරණය කිරීමෙන් සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් මිලියන 205 කි.

2019 වසර අවසන් වන විට, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් බිලියන 2540.4 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + four =