“වසරේ දෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩා වැටීම වාර්තා කරයි.” ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව.

0
306
- Advertisement -

“වසරේ දෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය
ඉතිහාසයේ දරුණුම කඩා වැටීම වාර්තා කරයි.”
ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව.

මේ වසරේ දෙවන කාර්තුව සදහා ගණන් බැලීමේ දී මෙරට ආර්ථික වර්ධනය 16.5% කින් පහත වැටී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2019 වසරේ දෙවන කාර්තුවේ වාර්තා වූ 1.1% ක ආර්ථික වර්ධනය හා සසදා බැලීමේ එය ආර්ථිකයේ දැවැන්ත පහත වැටීමකි.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවන්ට අනුව, මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේ කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා සේවා යන අංශවල වර්ධනය, 5.9% කින්, 23.1% කින් සහ 12.9% කින් පහත වැටී තිබේ.