වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය එන්නත්කරණ වැඩ සටහන මෙහෙයවන ආකාරය ඉතාම දුර්වලයි…!

0
146
- Advertisement -

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය
එන්නත්කරණ වැඩ සටහන මෙහෙයවන ආකාරය
ඉතාම දුර්වලයි…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 5 =