“වසංගතය හේතුවෙන් ආදරණීයයන් අහිමි වූ සියල්ලන් සමග අපි සිටිමි. ආගමික විශ්වාසයන් පිළිපැදීමට සියල්ලන්ටම ඇති අයිතිය ද අපි පිළි ගනිමු.” ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය කියයි.

0
252
- Advertisement -

“වසංගතය හේතුවෙන් ආදරණීයයන් අහිමි වූ සියල්ලන් සමග අපි සිටිමි.
ආගමික විශ්වාසයන් පිළිපැදීමට සියල්ලන්ටම ඇති අයිතිය ද අපි පිළි ගනිමු.”
ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය කියයි.


සෘජුවම කොරෝනා මරණ ආදාහනයට ගෙන තිබෙන තීරණය හේතුවෙන් මුස්ලිම් භක්තිකයන්ගේ ආගමික විශ්වාසයට එල්ල වී තිබෙ තර්ජනය පිළිබදව සදහන් කර නොතිබුන ද, ඒ පිළිබදව ඉගි කිරීම් සහිත පණිවිඩයක්, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සිය නිල ෆේස් බුක් ගිණුමේ සටහන් කර තිබේ.

ඇරිකානු තානාපතිනී ඇලෙයිනා බී ටෙප්ලිස් මහත්මියගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබෙන එම සටහන අපි මෙසේ උපුටා දක්වමු.