වරාය නගර පනත, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විදිහෙන් ම පේනවා ආණ්ඩුවට ඕන උනේ මොකද්ද කියලා..!

0
34
- Advertisement -

වරාය නගර පනත, පාර්ලිමේන්තුවට
ඉදිරිපත් කළ විදිහෙන් ම පේනවා
ආණ්ඩුවට ඕන උනේ මොකද්ද කියලා..!