වරාය නගර පනත, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විදිහෙන් ම පේනවා ආණ්ඩුවට ඕන උනේ මොකද්ද කියලා..!

0
164
- Advertisement -

වරාය නගර පනත, පාර්ලිමේන්තුවට
ඉදිරිපත් කළ විදිහෙන් ම පේනවා
ආණ්ඩුවට ඕන උනේ මොකද්ද කියලා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 18 =