වරාය නගරය වෙනම රාජ්‍යයක්..! රටේ නීතිය; වරාය නගරයට අදාල වෙන්නේත් නෑ..!

0
249
- Advertisement -

වරාය නගරය වෙනම රාජ්‍යයක්..!
රටේ නීතිය; වරාය නගරයට
අදාල වෙන්නේත් නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 1 =