වරාය නගරය නියාමනය කිරීමේ බලය මහබැංකුවට පරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා. එය අප ලැබූ ජයග‍්‍රහණයක්.

0
161
- Advertisement -

වරාය නගරය නියාමනය කිරීමේ බලය
මහබැංකුවට පරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කළා.
එය අප ලැබූ ජයග‍්‍රහණයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − seven =