වරාය උණුසුම්..! නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ සංවිධානය දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක.

0
456
- Advertisement -

වරාය උණුසුම්..!
නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ සංවිධානය
දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ සංවිධානය මේ වන විට, වරාය පරිශ්‍රය තුළ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ. වරාය නියෝජනය කරන සියළුම වෘත්තීය සමිති, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය හා එක්ව සිටිති.

මේ වන විට, නැගෙනහිර පර්යන්තය තුළ ස්ථාපනය කර තිබෙන ග්‍රැන්ටි දොඹකර ක්‍රියාත්මක කිරීම අරඹා, නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන ලෙසට ඉල්ලමින් ඔවුන් උද්ඝෝෂණය කරති. එළැඹෙන මහමැතිවරණයට පෙර, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යතනය වරාය අධිකාරියට පවරා දෙන බවට වූ සහතිකය ලිඛිතව ලබා දිය යුතු බවද ඔවුන් පවසති.