වන උද්‍යාන දින දෙකකට වැසේ

0
743
- Advertisement -

වනඅලි සමීක්‍ෂණය නිසා සැප්තැම්බර් මස 13 හා 14 යන දෙදින තුළ සියලු ජාතික වන උද්‍යාන වසා තබන බව වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ නිසා එම දින දෙක තුළ ජාතික වන උද්‍යාන තුළ පිහිටි සංචාරක බංගලා වෙන්කරවා ගැනීමට නොහැකි බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන අතර යාල ජාතික වන උද්‍යානය හැර අනෙකුත් වන උද්‍යාන සියල්ල 15 වැනිදා විවෘත කරන බවත්, මාස දෙකකට වසා දමා ඇති යාල වන උද්‍යානය නොවැම්බර් 01 වැනිදා විවෘත කරන බවත් වනජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

එසේම 2011 වසරින් පසු පවත්වන මෙම වනඅලි සමීක්‍ෂණය 13 හා 14 යන දෙදින තුළ සමස්ත ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි සිදුකිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.