වතුකරේ දරුවන්ට ඉන්දියාවෙන් ශිෂ්‍යත්ව..!

0
594
- Advertisement -

වතුකම්කරුවන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ වැඩ සටහනක් ඉන්දියාව විසින් අරඹා තිබේ. ඒ අනුව, විෂයන් හයකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් දරුවන්, උසස් පෙළ හදාරණ ශිෂ්‍යයන්, විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් හෝ රජයේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක ලියාපදිංචි වී වෘත්තීය පුහුණුව ලබන ශිෂ්‍යන් හට මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩ සටහන සදහා ඉල්ලූම් කළ හැක.

සාමාන්‍ය පෙළ ප‍්‍රතිඵල සහතිකය, උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල සහතිකය, දෙමාපියන් වතුකම්කරුවන් බවට සහතික කරන ලද, වතු අධිකාරීවරයාගේ ලිපියක්, දෙමාපියන්ගේ වැටුප් ලේඛනයක් සමග ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති දරුවන්ට අයදුම් පත් යොමු කළ හැකි ය. අයදුම්පත් පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

www.hcicolombo.gov.in