“වතුකම්කරු දෛනික වැටුප දහසක් කරන්න පුලූවන් නේද..?” මන්තී‍්‍ර අසයි. “ප‍්‍රශ්නය අදාල නොවේ..!” ඇමති උත්තර දෙයි.

0
217
- Advertisement -

“වතුකම්කරු දෛනික වැටුප දහසක් කරන්න පුලූවන් නේද..?” මන්තී‍්‍ර අසයි. “ප‍්‍රශ්නය අදාල නොවේ..!” ඇමති උත්තර දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − four =