වතුකම්කරු දිනක වැටුපට තව රුපියල් 50ක්.

0
757
- Advertisement -

වතුකම්කරු දිනක වැටුපට තවත් රුපියල් පනහක් එකතු කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 1200 ක් වෙන් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ. මේ අනුව දිනකට රුපියල් 50 බැගින් මසකට රුපියල් 1500 ක මුදලක් දැනට ලැබෙන වැටුපට අමතරව වතු කම්කරු වැටුපට එකතු වෙනු ඇති.