“වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක් අපි ගෙවන්නේ නෑ..!” වතු සමාගම් කියයි.

0
314
- Advertisement -

“වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක්
අපි ගෙවන්නේ නෑ..!” වතු සමාගම් කියයි.

එළැඹෙන ජනවාරියේ සිට, වතුකම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත් කරන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් පොරොන්දු විය.

ඒ නමුත්, දිනෙක වැටුප ලෙස රුපියල් දහසක මුදලක් තමන්ගේ දායකත්වයෙන් පමණක් වතුකම්කරුවන්ට ලබා දීමට නොහැකි බව වතු සමාගම් පවසයි.

දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් බවට පත්කරනවානම්, රජය ඊට දායක විය යුතුව ඇති බව ඔවුන් පවසයි.