වටෙන් නෙවෙයි; මූණට මූණ කෙලින් එන්න. ජනපතිට සහ අගමැතිට අභියෝගයක්..!

0
197
- Advertisement -

වටෙන් නෙවෙයි; මූණට මූණ කෙලින් එන්න.
ජනපතිට සහ අගමැතිට අභියෝගයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =