වගඋත්තර කරුවන් අපේ‍්‍රල් 21 ට පෙර අධිකරණය හමුවට ගෙන ආ යුතුයි..! නැතිනම් රටපුරා විරෝධතා පැවැත්වීමට අප සූදානම්.

0
228
- Advertisement -

වගඋත්තර කරුවන් අපේ‍්‍රල් 21 ට පෙර
අධිකරණය හමුවට ගෙන ආ යුතුයි..!
නැතිනම් රටපුරා විරෝධතා පැවැත්වීමට අප සූදානම්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + seven =