ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට නොමිලයේ එන්නත් මාත්‍රා මිලියන හතරක්. පළමු එන්නත් තොගය පෙබරවාරිය අවසන් වීමට පෙර.

0
315
- Advertisement -

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට
නොමිලයේ එන්නත් මාත්‍රා මිලියන හතරක්.
පළමු එන්නත් තොගය පෙබරවාරිය අවසන් වීමට පෙර.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කෝවැක්ස් ක්‍රියාන්විතය යටතේ, ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන හතරක් නොමිලයේ ලංකාවට ලබා දීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මෙම එන්නත් මාත්‍රා මිලියන හතරෙන්, 30% ක මාත්‍රා ප්‍රමාණයක් පෙබරවාරි මාසය අවසන් වීමට පෙර ලබා දීමට නියමිත ය.

ලෝකය පුරා සෑම රටක්ම එන්නත්කරණ වැඩසටහනට ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙසේ නොමිලයේ එන්නත ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.