ලෝකයේ බොහෝ රටවල්කා ටවත් ම එකම එන්නතක්වත් විදලා නෑ. ඒත් අපි සාමාන්‍ය ජනතාවටත් එන්නත දුන්නා.

0
195
- Advertisement -

ලෝකයේ බොහෝ රටවල්
කාටවත් ම එකම එන්නතක්වත් විදලා නෑ.
ඒත් අපි සාමාන්‍ය ජනතාවටත් එන්නත දුන්නා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − nine =