ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. ආණ්ඩුව, තමන්ගේ පිරිහුණු ජනප‍්‍රියත්වය දිනා ගන්න මොන විදිහේ සැලසුමක් ගහලාද දන්නෑ..!

0
33
- Advertisement -

ලොකු අවදානමක් තියෙනවා.
ආණ්ඩුව, තමන්ගේ පිරිහුණු ජනප‍්‍රියත්වය දිනා ගන්න
මොන විදිහේ සැලසුමක් ගහලාද දන්නෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + twelve =