ලැජ්ජයි…! අවුරුදු දෙකකට පස්සේ වතුකම්කරු දෛනික වැටුප වැඩි කරන්ඩ යන්නේ රුපියල් විස්සකින්.

0
151
- Advertisement -

ලැජ්ජයි…! අවුරුදු දෙකකට පස්සේ
වතුකම්කරු දෛනික වැටුප වැඩි කරන්ඩ යන්නේ
රුපියල් විස්සකින්.