ලකුණු දෙසීය ම ගත් පහේ හපන්නු 07 ක්.

0
429
- Advertisement -
Share
5 / 100

ලකුණු දෙසීය ම ගත් පහේ හපන්නු 07 ක්.


මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙනී සිටි දරුවන්ගෙන් හත් දෙනෙකු සිංහල භාෂාව සහ ගණිතය යන විෂයන් දෙකට ලකුණු සියය බැගින්, සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාව වූ ලකුණු දෙසීයම ලබාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =