ලක්ෂ 4000 ක් වැය කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යංශයට ලෝක වෙලද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලට ගෙන යන්නේ ඇයි..?

0
48
- Advertisement -
Share
62 / 100

ලක්ෂ 4000 ක් වැය කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යංශයට ලෝක වෙලද මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලට ගෙන යන්නේ ඇයි..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + 10 =