ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ දිනක පාඩුව රුපියල් මිලියන 250 ක්.

0
272
- Advertisement -

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ දිනක පාඩුව
රුපියල් මිලියන 250 ක්.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ දිනක පාඩුව රුපියල් මිලියන 250 ක් පමණ වන බව ද මෝර්නිං පුවත්පතේ මුල් පුවතෙන් වාර්තා කර තිබේ.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති, විජිත හේරත් මහතා මේ බව එම පුවත්පත සමඟ පවසා තිබේ.

මහජනතාවට රුපියල් 16 ක මිලකට ලබා දෙන විදුලි ඒකකයක් නිපදවීම සදහා විදුලි බල මණ්ඩලය රුපියල් 23 ක නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දරන බව පැවසේ. මේ හේතුව නිසා, ඩීසල් භාවිතයෙන් නිපදවන සෑම විදුලි ඒකකයකින් ම විදුලි බල මණ්ඩලය පාඩු ලබයි.

මෙම ගණන් බැලීම් අනුව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වසරක දී රුපියල් බිලියන 85 ක පාඩුවක් ලබයි.

නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු මාධ්‍ය හරහා විදුලිය නිපදවීමට අවධානය යොමු කිරීත්‍මන් තොරව විදුලි බල මණ්ඩලය පාඩු ලැබීම වළක්වා ගත නොහැක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 2 =