ලංකාව ගැන ඇමරිකාවට හොද චිත‍්‍රයක් පෙන්නන්න රුපියල් මිලියන 1300 ක් හොරෙකුට යවයි..! ඒ හොරා මිලියන 1300 න් මිලියන 1130 ක්ම පොතේ දා ගනී.

0
231
- Advertisement -

ලංකාව ගැන ඇමරිකාවට හොද චිත‍්‍රයක් පෙන්නන්න
රුපියල් මිලියන 1300 ක් හොරෙකුට යවයි..!
ඒ හොරා මිලියන 1300 න් මිලියන 1130 ක්ම පොතේ දා ගනී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =