ලංකාවේ ආයුධ වෙළෙන්දා බොකෝ හරාම් ත්‍රස්තවාදීන්ටත් ආයුධ දුන්නා..! සහරාන් පිටුපසත් ඒ ආයුධ වෙළෙන්දා ඉන්නවා.

0
201
- Advertisement -

ලංකාවේ ආයුධ වෙළෙන්දා
බොකෝ හරාම් ත්‍රස්තවාදීන්ටත් ආයුධ දුන්නා..!
සහරාන් පිටුපසත් ඒ ආයුධ වෙළෙන්දා ඉන්නවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 5 =