“රෝගීන්ගේ ඉහළ යාමක් සහ අළුත් කොරෝනා ප‍්‍රබේධයක් හමු වේ.” සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් අනතුරු හැගවීමක්.

0
363
- Advertisement -

“රෝගීන්ගේ ඉහළ යාමක් සහ
අළුත් කොරෝනා ප‍්‍රබේධයක් හමු වේ.”
සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් අනතුරු හැගවීමක්.


මෙරට තුළ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ වැඩිවීමක් නිරීක්ෂණය වී ඇති බවත්, අළුත් කොරෝනා ප‍්‍රබේධයක් මෙරටින් හදුනාගෙන ඇති බවත් සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශය අනතුරු හගවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + ten =