“රෝගය පැතිරෙමින් තිබූ නේවාසිකාගාර තුළ සිටි සිසුන් කිසිදු පරීක්ෂාවකින් තොරව නිවෙස් වෙත යවලා.” රුහුණු විශ්ව විද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය චෝදනා කරයි.

0
84
- Advertisement -

“රෝගය පැතිරෙමින් තිබූ නේවාසිකාගාර තුළ සිටි සිසුන් කිසිදු පරීක්ෂාවකින් තොරව නිවෙස් වෙත යවලා.” රුහුණු විශ්ව විද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය චෝදනා කරයි.


රුහුණු විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය විසින්, කොරෝනා වසංගතය පැතිර යමින් තිබුණු එම විශ්ව විද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර තුළ සිටි සිසුන්, නිවෙස් වෙත පිටත් කර ඇති බවට මහා ශිෂ්‍ය සංගමය චෝදනා කරයි.

ඒ පිළිබදව දැනුවත් කරමින් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය නිකුත් කර තිබෙන මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් දැක් වේ.