රොහාන් පල්ලෙවත්ත පොල් ගෙඩිය සලකුණෙන් ජනපතිවරණයට.

0
748
- Advertisement -

ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන රොහාන් පල්ලෙවත්ත මහතා මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන බවට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනූව පල්ලෙවත්ත ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ පක්ෂය යටතේ පොල් ගෙඩිය සලකුණෙන් ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත්වෙනු ඇති.