රෙදි කඩ සහ සුපර් මාර්කට් සදහා සීමා පනවයි. සිනමා ශාලා – රංග ශාලා – රාත‍්‍රී සමාජ ශාලා සහ ටියුෂන් පන්ති -නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමයි.

0
400
- Advertisement -

රෙදි කඩ සහ සුපර් මාර්කට් සදහා සීමා පනවයි.
සිනමා ශාලා – රංග ශාලා – රාත‍්‍රී සමාජ ශාලා සහ ටියුෂන් පන්ති -නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දමයි. අද සිට බලපැවැත්වෙන නව නියමන් මෙන්න….!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =